• Image 1
  • Image 2
  • Image 3
9
лет на рынке
Украины
360
участников
ассоциации
105
обученных
специалистов
48
проведенных
семинаров
12
программ
обучения

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України
Наказ № _1970/5__
Від "_19_"_серпня_2010 р.
Свідоцтво №__3416___

Начальник відділу взаємодії з об'єднаннями громадян Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформагентств

_____________________ Д. В. Вершинін

ПРИЙНЯТО

Установчими загальними зборами засновників та делегатів
Всеукраїнської громадської організації
"Асоціація трихологів України"
Протокол № 1
від 04 серпня 2009 року

Голова зборів

_____________________ І. О. Попова

Статут
Всеукраїнської громадської організації
“АСОЦІАЦІЯ ТРИХОЛОГІВ УКРАЇНИ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація "Асоціація трихологів України" (надалі - Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує громадян України, громадян інших країн та осіб без громадянства на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.2. Асоціація діє на засадах добровільності та рівноправності її членів, спільності їх інтересів, а також на засадах самоврядування, законності та гласності, співпрацює з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, іншими зацікавленими юридичними та фізичними особами.

1.3. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації у встановленому законодавством України порядку. Асоціація після набуття статусу юридичної особи володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Координаційною Радою. Виготовлення печатки, штампів, реєстрація символіки Асоціації проводяться в установленому законодавством порядку.

1.4. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України.

1.5. Асоціація не переслідує комерційних цілей і не ставить на меті одержання прибутку.

1.6. Асоціація не відповідає по зобов’язанням держави, а держава не відповідає по зобов’язанням Асоціації.

1.7. Втручання державних органів та посадових осіб у діяльність Асоціації не допускається, крім випадків, передбачених чиним законодавством України та цим Статутом.

1.8. Місцезнаходження Асоціації: 03035 м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 3, н.п. 142, ЛІТЕРА А.

1.9. Найменування Асоціації.

1.9.1. Повна назва: Всеукраїнська громадська організація "Асоціація трихологів України”;

1.9.2. Скорочена назва: ВГО “АТУ”;

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Асоціації є задоволення та захист економічних, соціальних прав та інтересів своїх членів, а також сприяння захисту здоров’я українців, що є основою існування українського народу.

2.2. Основними завданнями Асоціації в установленому законодавством порядку є:

2.2.1. Сприяння вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі трихології, в тому числі лікарів, косметиків, перукарів та інших зацікавлених осіб.

2.2.2. Сприяння впровадженню в Україні нових технологій, випуску новітнього обладнання та розширення сфери послуг в галузі трихології;

2.2.3. Захист законних інтересів і прав членів Асоціації;

2.2.4. Сприяння розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази Асоціації;

2.2.5. Сприяння популяризації знань, що стосуються трихології, в інтересах членів Асоціації і громадськості;

2.2.6. Участь у пропагуванні принципів здорового способу життя;

2.2.7. Сприяння залученню спонсорських і благодійних внесків на статутні цілі Асоціації.

2.2.8. Сприяння формуванню інформаційної політики, поширення інформації про діяльність Асоціації шляхом участі у засобах масової інформації;

2.2.9. Сприяння ініціюванню та розробці законодавчих актів, нормативів та рекомендацій з питань, пов’язаних з поліпшенням якості надання трихологічних послуг населенню;

2.2.10. Сприяння створенню курсів та шкіл по підготовці трихологів на території України, надання їм безкоштовної методичної і практичної допомоги;

2.2.11. Сприяння створенню широкого кола спеціалістів з трихології, сприяння розширенню співробітництва між громадянами, а також громадськими, культурними, молодіжними організаціями з питань статутної діяльності Асоціації;

2.2.12. Надання правової допомоги членам Асоціації, сприяння правовому забезпеченню їх діяльності;

2.2.13. Сприяння виданню й поширенню інформаційних, методичних матеріалів, іншої тематичної друкованої продукції.

2.3. Для здійснення своєї статутної мети та завдань Асоціація у встановленому законом порядку:

2.3.1. Сприяє розробленню та реалізації програм розвитку трихології в Україні;

2.3.2. Сприяє організації та проведенню семінарів, конференцій, симпозіумів, нарад, шкіл обміну досвідом тощо з питань естетики та відновлювання волосся, інших аспектів статутної діяльності;

2.3.3. Бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, виданні методичних, довідково-інформаційних та інших друкованих матеріалів, пов’язаних з статутною діяльністю Асоціації.

2.3.4. Сприяє організації навчання та підвищення кваліфікації фахівців з трихології;

2.3.5. Сприяє контролю за дотриманням норм професійної етики фахівців з трихології – членів Асоціації;

2.3.6. Приймає іноземні та українські делегації, фахівців з питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації. Відряджає у встановленому законодавством порядку за кордон своїх членів, співпрацює з міжнародними організаціями та з окремими особами;

2.3.7. Створює місцеві осередки Асоціації.

2.4. Всі перераховані вище види діяльності Асоціації здійснюються відповідно до діючого законодавства України.

2.5. Асоціація взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та їх спілками, міжнародними неурядовими організаціями, іншими юридичними особами на підставі законодавства України та відповідних договорів.

3. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація має в установленому законодавством порядку право:
- від свого імені укладати угоди, підписувати договори та інші документи з питань діяльності Асоціації, виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, стороною у третейському суді;
- представляти і захищати свої інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
- вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, що не суперечать законодавству та міжнародним зобов'язанням України;
- на добровільних засадах створювати або вступати з іншими громадськими об’єднаннями в спілки (союзи, асоціації тощо), укладати з іншими громадськими організаціями угоди про співробітництво і взаємодопомогу, що не суперечать чинному законодавству України;
- з метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством України;
- в установленому порядку одержувати надходження від вітчизняних та/або іноземних юридичних і фізичних осіб та використовувати одержані кошти на статутну діяльність Асоціації;
- Асоціація, створені нею установи і організації, засновані нею підприємства, мають право у встановленому законодавством порядку, для досягнення своїх статутних завдань, вести спільну діяльність з зацікавленими юридичними та фізичними особами.

3.2. Для виконання статутних завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку:
- залучає добровільні грошові та матеріальні внески юридичних та фізичних осіб;
- засновує засоби масової інформації для виконання статутних завдань Асоціації та пропагування її діяльності;
- отримує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- здійснює заходи, що не суперечать чинному законодавству України і відповідають меті і завданням статутної діяльності Асоціації;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
- вносить пропозиції до органів державної влади з приводу розвитку трихології в Україні;
- розповсюджує інформацію про свою діяльність й пропагує власні ідеї та цілі;
- встановлює й розвиває контакти з організаціями, діяльність яких має відношення до статутної діяльності Асоціації.

4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Засновники Асоціації після її державної реєстрації є членами Асоціації. Засновники місцевих осередків також є членами Асоціації. Членство в Асоціації є добровільним.

4.2. Асоціація будується на засадах індивідуального, колективного та почесного членства.

4.3. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які досягли 18 років, визнають принципи, мету, завдання та Статут Асоціації.
Прийом індивідуальних членів здійснюється на підставі поданої заяви до керівного органу місцевого осередку або до Координаційної Ради Асоціації.

4.4. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи установ, організацій і підприємств України будь-яких форм власності, які визнають мету, завдання та Статут Асоціації, сприяють їх втіленню.
Прийом колективних членів здійснюється Координаційною Радою Асоціації на підставі рішення колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви.
Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, права яких під час проведення Конференції Асоціації прирівнюються до прав делегатів місцевих осередків Асоціації.

4.5. Почесними членами Асоціації можуть бути члени Асоціації та інші особи, які зробили значний внесок в розвиток трихології, а також допомагають діяльності Асоціації. Почесні члени обираються на Конференції Асоціації.
Діяльність почесних членів регулюється Положенням про почесне членство, затвердженим Координаційної Радою Асоціації.

4.6. Члени Асоціації мають право:
брати участь у діяльності Асоціації;
обирати та бути обраним до керівних та контролюючих органів Асоціації;
одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Асоціації, методичну, консультативну, правову та іншу допомогу від Асоціації;
брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами Асоціації;
користуватись в порядку та на умовах, узгоджених з Координаційною Радою, майном та символікою Асоціації;
вільно вийти з Асоціації.

4.7. Члени Асоціації зобов'язані:
- дотримуватися у своїй діяльності вимог цього Статуту;
- виконувати рішення, прийняті керівними органами Асоціації;
- своєчасно сплачувати членські внески;
- співпрацювати з Асоціацією з усіх питань, що стосуються завдань Асоціації.

4.8. Членство в Асоціації може бути припинено на підставі:

4.8.1. поданої до статутного органу, в якому перебуває індивідуальний член, заяви про вихід з Асоціації;

4.8.2. рішення колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви колективного члена до Координаційної Ради;

4.8.3. рішення вищого керівного органу місцевого осередку або Координаційної Ради про виключення з Асоціації у випадках:
- порушення Статуту Асоціації, невиконання рішень керівних органів Асоціації чи її місцевого осередку;
- вчинення неетичних дій щодо окремих членів Асоціації або дій, спрямованих на підрив авторитету Асоціації чи її місцевого осередку;
- невиконання своїх обов’язків, пов’язаних з участю у діяльності Асоціації, завдання шкоди майну Асоціації.

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція Асоціації (надалі – Конференція), а в період між Конференціями – Координаційна Рада Асоціації. Установчі загальні зборів членів Асоціації прирівнюються до Конференції.
Конференція проводиться не рідше одного разу в п’ять років.
Позачергова Конференція може бути скликана Координаційною Радою з власної ініціативи або за письмовою вимогою не менше 1/3 членів Асоціації. Місце, час проведення та порядок денний визначає Координаційна Рада Асоціації.

5.2. До виключної компетенції Конференції належить:
- визначення основних напрямків діяльності Асоціації і затвердження відповідних документів;
- затвердження змін та доповнень до Статуту Асоціації;
- обрання Почесного Голови, Голови та заступників Голови Асоціації терміном на п’ять років;
- обрання членів Координаційної Ради терміном на п’ять років;
- прийняття рішення про обрання Голови Ревізійної комісії;
- затвердження звітів Голови, Голови Ревізійної комісії і, при необхідності, керівників місцевих осередків та інших структурних підрозділів Асоціації (відділів, комісій, комітетів тощо);
- реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
- прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності Асоціації.

5.3. Конференція є правомочною у разі присутності не менше половини засновників Асоціації та делегатів не менше як від половини загальної кількості місцевих осередків Асоціації.

5.4. Кожний засновник Асоціації має один голос. Кожен делегат, який представляє на Конференції місцевий осередок Асоціації, має один голос. Голоси засновників та делегатів мають рівну вагу. Будь-який член Асоціації може приймати участь в роботі Конференції і має дорадчий голос.

5.5. Рішення щодо припинення діяльності Асоціації та внесення змін до Статуту приймаються не менш як 2/3 від числа присутніх на Конференції засновників Асоціації та делегатів. Інші рішення приймаються більшістю голосів присутніх на Конференції засновників Асоціації та делегатів. Рішення також може прийматися шляхом опитування членів Асоціації за умови його письмового підтвердження.

5.6. В період між Конференціями керівництво поточною діяльністю

Асоціації здійснюється Координаційною Радою. До її складу входять за посадами Почесний Голова, Голова, заступники Голови Асоціації, а також інші члени Координаційної Ради, обрані Конференцією. Термін повноважень Координаційної Ради становить п’ять років.

5.7. Засідання Координаційної Ради скликаються Головою не рідше одного разу на шість місяців. Засідання вважається правомочним у разі присутності більшості членів Координаційної Ради. Адміністративні рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

5.8. Координаційна Рада є вищим керівним органом Асоціації в період між Конференціями.
- Координаційна Рада Асоціації вирішує наступні питання:
- розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на Асоціацію цим Статутом, рішеннями Конференцій, договорами тощо;
- затверджує кошторис видатків на майбутній період;
- затверджує річний фінансовий звіт за попередній період;
- вирішує питання розподілу коштів і використання майна Асоціації в межах повноважень, наданих Конференцією;
- за поданням Голови затверджує штатний розклад Асоціації;
- за поданням Голови Ревізійної комісії обирає членів Ревізійної комісії Асоціації;
- визначає строки, місце проведення і порядок денний Конференції;
- скликає чергову та позачергову Конференцію;
- в порядку, передбаченому цим Статутом, здійснює прийом та виключення членів Асоціації;
- визначає розмір і порядок внесення вступних, членських та інших внесків;
- організовує господарську діяльність Асоціації, приймає рішення про створення установ та організацій, заснування підприємств;
- затверджує символіку Асоціації;
- приймає рішення про заснування спілок об’єднань громадян або про вступ до них;
- приймає рішення про вступ Асоціації до інших об’єднань, зокрема, до міжнародних організацій;
- засновує і присуджує почесні премії та відзнаки Асоціації;
- приймає рішення з інших питань діяльності Асоціації, крім тих, що належать до виключної компетенції Конференції.

5.9. Голова Асоціації обирається Конференцією строком на п’ять років і є вищою посадовою особою.

5.10. Голова Асоціації:
- входить до складу Координаційної Ради;
- користується правом першого підпису фінансових документів;
- організовує та керує діяльністю Координаційної Ради;
- звітує перед Конференцією про діяльність Координаційної Ради;
- діє без довіреності від імені Асоціації;
- представляє інтереси Асоціації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед міжнародними організаціями, іншими фізичними та юридичними особами як на території України, так і за її межами;
- розпоряджається коштами та майном Федерації в межах повноважень, наданих Конференцією;
- несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових ресурсів Асоціації;
- укладає договори та угоди з зацікавленими установами та організаціями;
- розробляє штатний розклад Асоціації та подає Координаційній Раді на затвердження (у разі, якщо для діяльності Асоціації необхідні штатні працівники). Штатні працівники Асоціації підпорядковуються безпосередньо Голові;
- приймає та звільняє штатних працівників Асоціації;
- здійснює керівництво заснованими (створеними) Асоціацією підприємствами, установами та організаціями;
- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання членами і працівниками Асоціації.

5.11. У разі відсутності Голови Асоціації його обов’язки виконує один із заступників, про що Голова видає відповідне розпорядження. Заступники Голови обираються Конференцією строком на п’ять років.

5.12. Голова може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

5.13. Почесний голова Асоціації обирається Конференцією і виконує представницькі функції від імені Асоціації, а також затверджує документи, що визначають напрямки розвитку науково-дослідницької роботи в ній.

5.14. За рішенням Конференції обирається Голова Ревізійної комісії Асоціації, який звітує про свою діяльність перед Конференцією та виконує наступні повноваження:
- пропонує Координаційній Раді на затвердження кандидатури членів Ревізійної комісії;
- організовує роботу Ревізійної комісії, засідання якої проводяться не рідше одного разу на п’ять років;
- контролює стан та облік майна Асоціації;
- здійснює контроль за виконанням бюджету Асоціації, проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Асоціації;
- контролює виконання рішень Конференцій та інших керівних органів Асоціації.

5.15. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Координаційної Ради Асоціації. Члени Координаційної Ради не можуть бути членами Ревізійної комісії.

6. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ АСОЦІАЦІЇ

6.1. З метою повноцінного виконання статутних завдань Асоціація має місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання, проживання чи тривалого перебування членів осередку при наявності не менше трьох осіб.

6.2. В своїй діяльності місцеві осередки керуються цим Статутом та своїм положенням, прийнятим зборами осередку та затвердженим Координаційною Радою Асоціації. Місцеві осередки представляють інтереси Асоціації та її членів на місцях.

6.3. Місцеві осередки Асоціації не є юридичними особами і легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування у встановленому законом порядку.

6.4. Найвищим керівним органом місцевого осередку є його загальні збори. У період між загальними зборами керівництво місцевим осередком здійснює Голова місцевого осередку, що обирається зборами строком на п’ять років.

6.5. Місцеві осередки здійснюють свою діяльність самостійно, максимально використовуючи організаційну, навчально-методичну, матеріально-технічну і інформаційну підтримку Асоціації.

7. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Господарська діяльність Асоціації здійснюється шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.2. Майно та кошти Асоціації можуть утворюватися із таких джерел:
- членських внесків, коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять Асоціації від проведення її основної діяльності, з урахуванням положень підпункту 7.11.11 пункту 7.11 статті 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”;
- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Асоціації або через неї отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження таких цін;

7.3. Кошти використовуються на здійснення заходів по реалізації статутних завдань Асоціації та утримання штатних працівників.

7.4. Асоціації можуть належати будівлі, споруди (їх частини), машини, устаткування, транспортні засоби та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності Асоціації, реалізації її цілей і завдань.

7.5. Асоціація, створені нею установи та організації, засновані підприємства зобов’язані вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до державного бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.

7.6. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями створених нею юридичних осіб та колективних членів, що є юридичними особами, а вони не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться за рішенням Конференції. Рішення приймається не менше як 2/3 голосів від числа присутніх на Конференції засновників Асоціації та делегатів.

8.2. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру згідно чинного законодавства.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом її злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

9.2. Ліквідацію або реорганізацію Асоціації може бути здійснено за рішенням не менше як 2/3 голосів від числа присутніх на Конференції засновників Асоціації та делегатів, а також судом, у встановлених законодавством України випадках.

9.3. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.4. Асоціація є такою, що припинила існування, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення Асоціації як юридичної особи.